Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenje o uvjetima/uslovima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vitez

Sukladno Odluci o javnim priznanjima, Ocjenjivački sud kao radno tijelo Općinskog vijeća pokreće postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom Dana općine Vitez- 28.4., za 2023.godinu.

Priznanja ustanovljena Odlukom koja se mogu dodijeliti u ovoj godini su:

  1. “Grb općine Vitez”,
  2. „Plaketa općine Vitez“ (dodjeljuju se najviše 3 „Plakete općine Vitez“),
  3. „Proglašenje počasnim građaninom općine Vitez“.


GRB OPĆINE VITEZ

Grb općine Vitez” je najviše javno priznanje.

“Grb općine Vitez” dodjeljuje se građanima, udrugama/udruženjima građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim/privrednim društvima i drugim pravnim subjektima, a za iznimne/izuzetne doprinose i dostignuća (životno djelo) i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu na unapređenju nauke, obrazovanja, kulture, športa/sporta, gospodarstva/privrede i drugih oblasti društvenog života u općini Vitez.

“Grb općine Vitez”,  može se dodijeliti svake četvrte godine, sa tim da isti neće biti dodijeljen ako Ocjenjivački sud ocijeni da nijedan prijedlog ne ispunjava kriterije utvrđene Odlukom.

Dodjeljuje se samo jedan “Grb općine Vitez”.

Istom fizičkom ili pravnom licu “Grb općine Vitez” se može dodijeliti samo jedan put.

“Grb općine Vitez” je stilizirana izvedba grba općine Vitez izrađena od bakra (bronze).

Uz “Grb općine Vitez” dodjeljuje se diploma.

 

PLAKETA OPĆINE VITEZ

“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se građanima, udrugama/udruženjima građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim/privrednim društvima i drugim pravnim subjektima a povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvitak/razvoj općine Vitez, unapređenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Viteza i jačanju njegovog ugleda u Zemlji i svijetu.

“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se u vidu diplome.

Dodjeljuju se najviše tri “Plakete općine Vitez” i to:Jedna gospodarskom/privrednom društvu, Jedna ostalim društvima ili ustanovama i Jedna  pojedincu iz bilo koje oblasti.

“Plaketa općine Vitez” dodjeljuju se u vidu diplome uz reljefni grb općine Vitez izveden u odgovarajućoj boji metala.

NAPOMENA: Javno priznanje se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posthumno/posmrtno maksimalno jedno u vidu „Plakete općine Vitez“, pod slijedećim uvjetima:

  1. nakon što protekne pet (5) godina od smrti pojedinca kojeg se želi predložiti za javno priznanje, i to jedna plaketa općine Vitez;
  2. kao kandidati za posthumno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati osobe umrle nakon 01.1.1998.godine;
  3. javna priznanja dodijeljena posthumno ne ulaze u broj priznanja koja se mogu dodijeliti prema članku 8. i 9. Odluke o javnim priznanjima.


PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VITEZ

„Počasnim građaninom općine Vitez“ može se proglasiti osoba (koja nije rodom iz Viteza i nema prijavljen boravak u Vitezu) posebno zaslužna za afirmaciju vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije Bosne i Hercegovine, položaja i ugleda Viteza i njegovih odnosa sa drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu te razvoja Viteza ili pojedinih djelatnosti, državnik ili službenik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države posebno zaslužan za Vitez i Bosnu i Hercegovinu u jačanju njihovog ugleda na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju:građani, udruženja građana, članovi Općinskog vijeća Vitez, radna tijela Vijeća, Načelnik općine, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, gospodarska/privredna društva i drugi pravni subjekti.

Prijedlog iz prethodnog stavka sadrži slijedeće:

– ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv gospodarskog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruga građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja;

– vrstu priznanja  za koju se predlaže dodjela javnog priznanja;

– obrazloženje prijedloga;

– raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.

Neblagovremeni prijedlozi, kao i prijedlozi sa nepotpunim obrazloženjem neće se uzeti u razmatranje.

Mole se zainteresirani da svoje prijedloge dostave zaključno sa  10.3.2023.godine do 15,00

sati, neposredno na protokol ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez,

Stručna i zajednička služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika – za Ocjenjivački sud,

ulica Stjepana Radića  b.b.

72250 Vitez.

                                                                 PREDSJEDNIK

                                                                                                 OCJENJIVAČKOG SUDA

                                                                                                         Mirko Đotlo