Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji

Na osnovu čl.15 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH br. 49/06“), raspisanog Javno poziva za ostvarivanja prava na poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Vitez i Zapisnika Komisije/Povjerenstva za odabir korisnika poticaja poljoprivrednoj proizvodnji za 2022. godinu Općinski načelnik donosi:

ODLUKU
o izboru kandidata za dodjelu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji

I
Na osnovu provedene procedure poticaj poljoprivrednoj proizvodnji dodjeljuje se slijedećim kandidatima:

          LOT 1 – Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica

R.br. Ime i prezime / pravno lice Ukupan iznos poticaja u KM
1 Ankica Topalović 600,00
2 Slavko Topaalović 600,00
3 Velimir Vrebac 600,00
4 Jelica Vrebac 600,00
5 Stjepan Miličević 480,00
6 Mijo Ivišić 600,00
7 Josip Vrvilo 600,00
8 Dario Čalić 720,00
9 Frano Papić 600,00
10 Željo Dumančić 600,00
11 Dragan Garić 360,00
12 Slavko Križanac 480,00
13 Farma Plavčić 480,00
14 Josip Šafradin 480,00
15 Ivica Jukić 480,00
16 PP Topalović 600,00
17 Drago Buzuk 480,00
18 Eko plod Omazić 360,00

 

LOT 2 – Poticaj proizvođačima svježeg mlijeka
R.br. Ime i prezime / pravno lice Ukupan iznos poticaja u KM
1 PP Elve 1.200,00
2 Ibrahim Bašić 600,00
3 Sulejman Tirić 720,00
4 Hasan Đananović 600,00
5 Farma Đananović 1.200,00
6 Farma Ranč 1.200,00
7 Farma Tarahija 1.200,00
8 Ibrahim Muratović 600,00
9 Edina Mangić 600,00
10 Irhad Smajić 600,00
11 PP Meho 1.200,00
12 Saudin Smajić 600,00
13 PP Esmedin 720,00
14 Đemka Varupa 840,00
15 Salih Grabus 360,00
16 Šefik Rebihić 360,00
17 Mini farma Tarik 1.200,00
18 Ređib Džidić 840,00
19 Senija Smajić 360,00
20 Edin Tarahija 600,00
21 PP Špar 480,00
22 Farma Djaković 960,00
23 Ovnak doo 1.200,00
24 Farma Euro 1.200,00
LOT 3 – Poticaj za proizvodnju goveđeg mesa – Junad u tovu
R.br. Ime i prezime / pravno lice Ukupan iznos poticaja u KM
1 PTD Vidikovac 1.250,00
2 Admir Hidić 1.250,00
3 Esad Zukan 375,00
4 PP Hidić 1.250,00
5 PP EM 1.250,00
6 PP Varupa 625,00
7 Fedad Varupa 750,00
8 Kemal Hajdarević 375,00
9 Farma Ze 1.250,00
10 Safet Hidić 375,00
11 Suvad Sivro 1.250,00
12 Šečo Sivro 500,00
13 Huso Bešo 625,00
14 Hamza Varupa 500,00
15 PP Tadić 1.250,00
16 Suvada Sivro 750,00
17 Mujaga Zukan 500,00
18 Emzudin Sarajčić 625,00
19 Asmir Livnjak 500,00
20 Šačir Sivro 625,00
21 Adnan Tuco 375,00
22 Ivica Križanac 625,00
23 Farma Atena 1.250,00
24 Nasiha Hidić 1.250,00
25 Mirko Đotlo 500,00
LOT 4 – Podrška za pčelarstvo
R.br. Ime i prezime / pravno lice Ukupan iznos poticaja u KM
1 Benjamin Hurem 350,00
2 Husein Bešo 350,00
3 Samir Konjo 350,00
4 Mirko Šarić 350,00
5 Fadil Varupa 210,00
6 Mehmed Spahić 350,00
7 Suvad Mujkić 350,00
8 Munir Patković 350,00
9 Sabahudin Varupa 350,00
10 Muhamed Tatarević 350,00
11 Vesna Brnada 259,00
12 Pčelarstvo Brnada 350,00
13 Goran Matošević 350,00
14 Senad Haskić 252,00

II
Dodjeljena sredstva iskoristiti u skladu sa Programom utroška sredstava sa transfera Poticaji poljoprivredi za 2022. godinu.

III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Boris Marjanović