Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

News

Poziv za dostavu prijedloga za izradu Programa rada Općinskog vijeća za 2023. godinu

U skladu sa odredbama člana 46. Poslovnika Općinskog vijeća Vitez  („Službeni glasnik Općine Vitez“, broj: 7/09) sekretar Općinskog vijeća i predsjednik Općinskog vijeća su otpočeli sa pripremama za izradu Programa rada Općinskog vijeća za 2023. godinu.

   Pozivaju se: vijećnici, klubovi vijećnika, načelnik Općine, općinske službe za upravu, javna preduzeća, javne ustanove, političke stranke koje su zastupljene u Općinskom vijeću, mjesne zajednice, udruženja građana i građani ukoliko imaju prijedloge, mišljenja i sugestije o pitanjima koja bi trebalo unijeti u Program rada Općinskog vijeća za 2023. godinu, a odnose se na navedenu nadležnost da iste dostave najdalje do 12.12.2022. godine, a u cilju utvrđivanja Prijedloga programa rada OV za 2023.godinu.

 Prijedlozi, mišljenja i sugestije mogu se dostaviti putem pošte, i direktnom predajom na protokol Općine na Stručnu i zajedničku službu OV i ON.  Za sve eventualne upite možete nas kontaktirati na broj tel: 030 718 209.

  Za sve eventualne upite možete nas kontaktirati na broj tel: 030 718 209.

 

PREDSJEDNIK

     OPĆINSKOG VIJEĆA

             Hidajet Sivro      

      

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Strategije komuniciranja općine Vitez za razdoblje od 2023.-2030.godinu

Općinsko vijeće na svojoj  17.redovitoj sjednici održanoj dana  30.11.2022. godine donijelo je Zaključak o provedbi javne rasprave po Nacrtu Strategije komuniciranja općine Vitez za period od 2023.-2030. godinu. O Nacrtu Strategije komuniciranja općine Vitez za razdoblje od 2023.-2030. godinu vodit će se javna rasprava do 12.12.2022.godine. (više…)

Javna rasprava po Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“

U skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća broj 01-3-19-9-3479/2022 o provođenju javne rasprave po Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“ bit će održana javna rasprava i to 29.11.2022. godine (utorak) u 12:00, u zgradi jedinice lokalne samouprave općine Vitez, u sali Općinskog vijeća.

(više…)