Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

News

Poziv građanima na preventivno čišćenje dimnjaka

Kako bi otklonili opasnost po zdravlje i živote ljudi i materijalna dobra, pozivaju se građani i pravna lica na području Općine Vitez da bez odlaganja izvrše čišćenje dimnjaka.
Osim čićšenja nužno je izvršiti preventivni pregled dimnjaka i sanirati eventualna oštećenja te osloboditi prostor oko dimnjaka od svih zapaljivih materijala, elektroinstalacija, dijelova tavanske i krovne konstrukcije, greda, dasaka i slično.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji

Na osnovu čl.15 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH br. 49/06“), raspisanog Javno poziva za ostvarivanja prava na poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Vitez i Zapisnika Komisije/Povjerenstva za odabir korisnika poticaja poljoprivrednoj proizvodnji za 2022. godinu Općinski načelnik donosi: (više…)

Centar za socijalni rad Vitez raspisuje natječaj za prijem višeg samostalnog referenta- VSS- socijalni radnik – pripravnik

Na temelju odredbi članka 39. Statuta Centra za socijalni rad Vitez (prečišćeni tekst)  i članka 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni rad Vitez, čl. 4. do čl. 6. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Vitez (prečišćeni tekst) br. 09-05.3-766-3/19 od 27.09.2019 godine, čl. 3. – 8. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH ( SL. Novine FBiH“ br.06/20) i čl. 66., st.2. Pravilnika o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 15/13),  ravnatelj  Centra za socijalni rad Vitez,  r a s p i s u j e (više…)

JAVNI POZIV na otvorenu javnu raspravu o Nacrtu Strategije razvoja općine Vitez 2022-2026

U skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Vitez o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Vitez 2022-2026 broj 01-3-04-1-3002/2021 od 04.11.2021 godine, Rješenjem o imenovanju Komisije za izradu Strategije razvoja 2022-2026 broj 01-1-04-1-3102/21 od 11.11.2021. godine, Odlukom o imenovanju Komisije za podršku Komisiji za izradu Strategije razvoja općine Vitez za period 2022 – 2026 godina broj 01-1-04-1-3102/21-2 od 13.12.2021. godine i Zaključku Općinskog vijeća Vitez broj 01-3-24-2435/2022 od 21.07.2022. godine o provođenju javne rasprave po Nacrtu Strategije razvoja općine Vitez za period od 2022 do 2026 godine upućujemo: (više…)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA ZA POTICAJ POLJOPRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2022. GODINU

Na osnovu Javnog poziva za odobravanje sredstava za poticaj poljoprivredi općine Vitez za 2022. godinu  Komisija/Povjerenstvo za odabir korisnika poticaja poljoprivredi izvršilo je provjeru u roku prispjelih prijava po Javnom pozivu (ukupno 86), obišlo teren kandidata koji ispunjavaju uvjete i sačinilo preliminarnu listu uspješnih kandidata (za sva 4 LOT-a) i listu kandidata koji ne zadovoljavaju opće i posebne uvjete Javnog poziva OVDJE.

 

Obavještenje o raspisanim Javnim pozivima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  • JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini.
  • JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2022. godini.

(više…)