Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Z A K LJ U Č A K o provedbi javne rasprave po Nacrtu proračuna/budžeta općine Vitez za 2024.godinu

Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj 102/13; 9/14; 13/14; 91/15; 102/15; 104/16; 05/18; 11/19, 99/19 i 25/22) i člana 24. Statuta općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 5/08), po prijedlogu Komisije za budžet, Općinsko vijeće na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 20.12.2023.godine  d o n o s i


Z A K LJ U Č A K

o provođenju  javne rasprave po Nacrtu budžetu općine Vitez za 2024.godinu

O Nacrtu budžetu općine Vitez za 2024.godinu vodit će se javna rasprava do 11.01.2024.godine.

Nacrt budžetu za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima budžeta prema Odluci o korisnicima budžeta općine Vitez i političkim strankama koje participiraju u Općinskom vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresovani subjekti- udruženja građana i dr. da u pismenoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt budžeta-Službi za finansije općine Vitez.

Tekst Nacrta zainteresovanim će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, web stranici općine Vitez (na dnu ove stranice), a javni poziv će biti upućen putem sredstava informisanja.

PREUZIMANJA:

ZAKLJUČAK o provođenju  javne rasprave po Nacrtu proračuna općine Vitez za 2024.godinu

ZAKLJUČAK o provođenju  javne rasprave po Nacrtu budžeta općine Vitez za 2024.godinu

NACRT Proračuna za 2024. godinu

NACRT Budžeta za 2024. godinu

 

                                            PREDSJEDNIK

                                     OPĆINSKOG VIJEĆA

                                               Hidajet Sivro