Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Z A K LJ U Č A K o provođenju javne rasprave po Nacrtu Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području općine Vitez

Na temelju/osnovu čl. 13. Zakona o načelima/principima lokalne samouprave FBiH (“Službene novine FBiH” broj: 49/06) i članka 24. Statuta općine Vitez („Sl.glasnik općine Vitez“ broj:5/08), Općinsko vijeće Vitez na svojoj 13. sjednici održanoj dana 8.6.2022.godine  d o n i j e l o  j e

Z A K LJ U Č A K
o provođenju javne rasprave po Nacrtu Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području općine Vitez
I.

O dokumentu Nacrtu Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području općine Vitez vodit će se javna rasprava.Ovim putem upućujemo javni poziv za učešće u javnoj raspravi  s ciljem eventualne izmjene ili dopune Programa.

Materijal će građanima biti dostupan  na OVOM LINKU
Zainteresirani svoje primjedbe, komentare   i sugestije na materijal mogu dostaviti  na e-mail:muhamed.rebihic@opcinavitez.info ili direktno Službi za poduzetništvo i lokalni razvoj putem protokola općine Vitez.

Javna rasprava traje 60 dana od dana usvajanja ovoga dokumenta.

II.

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Vitez“.

                                                                                                                         PREDSJEDNIK
                                                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA
Hidajet  Sivro